Aasa kre­dyt

chwilówki chwilówki lokalnie pożyczki

O Aasa.

Aasa Pol­ska S A. Należy do skan­dy­naw­skiej grupy finan­sowej Aasa Glo­bal. Odnosi ogromne suk­cesy i to już od 2010 roku na ryn­kach mię­dzy­na­ro­do­wych. Cały czas roz­sze­rzają grono swo­ich klien­tów. Dzięki temu, że został otwarty oddział Aasa Pol­ska S A. Z oferty firmy mogą sko­rzy­stać rów­nież osoby, które miesz­kają w Pol­sce.

Aasa Glo­bal spe­cja­li­zuje się w udzie­la­niu szyb­kich poży­czek pie­nięż­nych przez Inter­net. Dzięki czemu jest to łatwy i szybki spo­sób zdo­by­cia gotówki dla każ­dego. Przy czym każdy kto ceni i sza­nuje swój czas może go przy oka­zji zaosz­czę­dzić, ponie­waż wszystko można zała­twić bez wycho­dze­nia z domu i bez zbęd­nych for­mal­no­ści.

Aasa Pol­ska S A. Kie­ruje się we wszyst­kich swo­ich dzia­ła­niach regu­łami, które zostały wypra­co­wane przez Euro­pej­ską Koali­cję na Rzecz Odpo­wie­dzial­nych Kre­dy­tów, zasada fair len­ding (odpo­wie­dzialne poży­cza­nie). Aasa Pol­ska S A. Oprócz tego prze­strzega także obo­wią­zu­jące regu­la­cje prawne oraz sza­nuje prawa kon­su­men­tów.

Jedną z naj­waż­niej­szych rze­czy dla Aasa Pol­ska S A jest to, że każdy klient jest trak­to­wany indy­wi­du­al­nie. Wszyst­kie warunki pożyczki są indy­wi­du­al­nie oma­wiane z klien­tem w taki spo­sób aby zaspo­koić jego potrzeby oraz moż­li­wo­ści. Posia­dają odpo­wied­nio wykwa­li­fi­ko­waną obsługę, dzięki któ­rej są w sta­nie zagwa­ran­to­wać obsługę na jak naj­wyż­szym pozio­mie. Każdy klient z osobna w każ­dej kwe­stii może liczyć na pomoc oraz wspar­cie.

Ważne infor­ma­cje na temat Aasa kre­dyt.

Jeżeli klient posiada nie­spła­cony kre­dyt w innym banku to jak naj­bar­dziej może sta­rać się o pożyczkę w Aasa. Nato­miast aby klient mógł taką pożyczkę otrzy­mać musi speł­niać nastę­pu­jące warunki to zna­czy: klient nie może mieć zale­gło­ści w spła­ca­niu rat i odse­tek oraz pod żad­nym wzglę­dem nie może być on wpi­sany do reje­stru dłuż­ni­ków BIG (Info­Mo­ni­tor, ERIF oraz KRD).

Każdy kto chciałby ubie­gać się o kre­dyt Aasa w pierw­szej kolej­no­ści powi­nien wypeł­nić wnio­sek, który znaj­duje się na stro­nie inter­ne­to­wej. Na stro­nie głów­nej klient powi­nien wybrać kwotę oraz czas spłaty. Po tych czyn­no­ściach klient powi­nien wypeł­nić swoje dane oso­bowe oczy­wi­ście nie mogą być one fał­szywe tylko zgodne z prawdą po czym należy wysłać wnio­sek do Aasa.

Klient o kre­dyt w Aasa może ubie­gać się w dowol­nym cza­sie i dowol­nej godzi­nie i to codzien­nie. Wszyst­kie wysłane wnio­ski są auto­ma­tycz­nie dostar­czane do Biura Obsługi Klienta po czym są roz­pa­try­wane w godzi­nach pracy. Jeżeli wnio­sek zosta­nie zło­żony w innych godzi­nach spo­wo­duje to tylko, że jego roz­pa­trze­nie będzie trwało tro­chę dłu­żej. Kre­dyt Aasa stara się aby roz­pa­trze­nie wnio­sku trwało moż­li­wie jak naj­kró­cej a pomoc finan­sowa była udzie­lona moż­li­wie jak naj­szyb­ciej.

Mimo, że nazwi­sko klienta figu­ruje w bazie BIG lub BIK to klient ma prawo ubie­gać się o kre­dyt w Aasa. Nie ozna­cza to, że od razu zosta­nie prze­kre­ślony. Każdy wnio­sek jest roz­pa­try­wany indy­wi­du­al­nie. Jedy­nym prze­ciw ska­za­niem jest figu­ro­wa­nie w reje­strze dłuż­ni­ków BIG jako dłuż­nik.

Na otrzy­ma­nie pie­nię­dzy nie czeka się długo. Oczy­wi­ście wpływa na to kilka czyn­ni­ków oraz musi zostać dopeł­niona cała pro­ce­dura a mia­no­wi­cie: każdy klient w celu ubie­ga­nia się o kre­dyt w Aasa powi­nien wypeł­nić oraz wysłać wnio­sek. Jeżeli wnio­sek zosta­nie wysłany dalej zaj­mują się nim eks­perci poprzez doko­nane ana­lizy. Po doko­na­niu ana­lizy wyda­wana jest decy­zja. Jeżeli decy­zja jest pozy­tywna prze­lew doko­ny­wany jest natych­mia­stowo. Jeżeli konto ban­kowe klienta znaj­duje się w tym samym banku co posiada Aasa pie­nią­dze na kon­cie znajdą się już w 15 minut. Nato­miast jeżeli konto ban­kowe klienta znaj­duje się w innym banku wszystko zależy od sesji mię­dzy­ban­ko­wych.

Kre­dyt Aasa prze­waż­nie nie wymaga żad­nych doku­men­tów do udzie­le­nia kre­dytu. Są oczy­wi­ście sytu­acje, że będą one potrzebne ale są one nie­liczne. Nato­miast gdy zaj­dzie taka potrzeba wyma­gane jest wtedy zaświad­cze­nie o zarob­kach lub wyciąg z konta ban­kowego w celu potwier­dze­nia docho­dów klienta.

Mimo, że klient nie spła­cił jesz­cze poprzed­niej pożyczki to może się ubie­gać o kolejną. Jedy­nym warun­kiem jest to, że klient spła­cił przy­naj­mniej połowę poprzed­niej pożyczki Aasa.

Za każ­dym razem, gdy klient zawiera umowę pożyczki z Aasa kre­dyt spo­rzą­dzany jest dla niego har­mo­no­gram spłat. W har­mo­no­gramie zawarte są wszyst­kie infor­ma­cje, które doty­czą rat oraz ter­mi­nów ich spłaty. Klient powi­nien pamię­tać, że jeżeli popi­suje umowę z Aasa kre­dyt zobo­wią­zuje się do spłaty wszyst­kich rat i to w ter­minie.

Aby klient mógł doko­nać wpłaty rat na za kre­dyt Aasa powi­nien zro­bić prze­lew na indy­wi­du­alny rachu­nek ban­kowy, który jest przy­pi­sany do klienta. Tylko w ten spo­sób raty mogą być wpła­cane jedy­nie na rachu­nek Kre­dyt Aasa.

Każdy klient ma moż­li­wość wcze­śniej­szej spłaty kre­dytu niż wynika to z har­mo­no­gramu. Nie wiąże się to z pobra­niem od klienta dodat­ko­wych opłat. Należy pamię­tać, że jeżeli klient chce doko­nać wcze­śniej­szej spłaty to powi­nien Kre­dyt Aasa o tym poin­for­mo­wać. Dzięki czemu zosta­nie on poin­for­mo­wany o wszel­kich czyn­no­ściach doty­czą­cych spłaty cało­ści zadłu­że­nia.

Aby umoż­li­wić zapo­zna­nie się z tre­ścią umowy przed jej pod­pi­sa­niem w obec­no­ści kuriera, po przy­zna­niu pożyczki umowa wraz z wstęp­nym har­mo­no­gramem spłat pożyczki jest prze­słana na adres e-mail, który został wska­zany przez klienta.

Klient ma moż­li­wość zmiany ter­minu spłaty pożyczki. Oczy­wi­ście wcze­śniej powi­nien skon­tak­to­wać się z Biu­rem Obsługi Klienta Kre­dyt Aasa.

Na koszty pożyczki skła­dają się takie koszty jak: opłata przy­go­to­waw­cza (jed­no­ra­zowa), która wynosi 590 zł, opłata admi­ni­stra­cyjna (mie­sięczna) w wyso­ko­ści 15 zł oraz roczna stopa opro­cen­to­wa­nia (stopa stała) wyno­sząca 10%.

Ist­nieją oczy­wi­ście przy­padki, że klient może nie otrzy­mać klien­tów. Wpływa na to wiele czyn­ni­ków. Naj­czę­ściej odmowa udzie­le­nia pożyczki nastę­puje z takich przy­czyn jak: po pierw­sze Wnio­sko­dawca wid­nieje jako dłuż­nik w reje­strze dłuż­ni­ków, które jest pro­wa­dzone przez Biuro Infor­ma­cji Gospo­dar­czej (Info­Mo­ni­tor, ERIF lub KRD), Ogól­no­pol­skim Biu­rze Infor­ma­cji Kre­dytowej oraz Związku Ban­ków Pol­skich. Po dru­gie jest zbyt duże ryzyko nie­spła­ce­nia pożyczki przez klienta, zostało to stwier­dzone na pod­sta­wie infor­ma­cji, które zostały zebrane w pro­cesie roz­pa­try­wa­nia wnio­sku. Po trze­cie brak jakie­go­kol­wiek kon­taktu z klien­tem w celu dokoń­cze­nia pro­ce­dury wery­fi­ka­cyj­nej.

Pobie­rana jest rów­nież opłata przy­go­to­waw­cza. Opłata ta jest stała i dzie­lona na liczbę rat pożyczki oraz pobie­rana w ter­minach spłaty pożyczki.

Jeżeli klient potwier­dzi swoje dane na por­talu Face­book wiele na tym zyska. Ponie­waż otrzy­muje rabat w kwo­cie 10 zł na opłatę przy­go­to­waw­czą. Potwier­dze­nie danych per­so­nal­nych jest opcjo­nalne. Jeżeli klient potwier­dzi swoje dane na por­talu Face­book może być zupeł­nie spo­kojny, ponie­waż nie będzie ona widoczna na pro­filu klienta na por­talu Face­book. pl.

Jeżeli poja­wią się jakie­kol­wiek pro­blemy ze spłatą pożyczki w wyzna­czo­nym term­nie to klient nie powi­nien cze­kać. Powi­nien nie­zwłocz­nie skon­tak­to­wać się z Biu­rem Obsługi Klienta w celu wyja­śnie­nia tej sprawy oraz w celu zna­le­zie­nia jak naj­lep­szego roz­wią­za­nia w tej sytu­acji.

Wszyst­kie infor­ma­cje, które klient prze­syła do Aasa we wnio­sku są cał­ko­wi­cie bez­pieczne. Także może być zupeł­nie spo­kojny. Zabez­pie­czone są one od strony tech­nicznej oraz orga­ni­za­cyj­nej. Żadne osoby trze­cie nie mają do nich dostępu.

Aasa pożyczki warunki otrzy­ma­nia pożyczki Aasa pol­ska, na jaki okres do jakiej kwoty?

Aasa pożyczki.

Spółka Aasa ofe­ruje pożyczki dla osób, któ­rym nie udało się otrzy­mać pożyczki w banku. Głów­nym celem tej pożyczki jest pomoc w sfi­nan­so­wa­niu potrzeb klien­tów. Pożyczka ta jest pożyczką długoter­minową oraz cał­ko­wi­cie bez­pieczną. Wszel­kie dane, które są poda­wane do Aasa są cał­ko­wi­cie zabez­pie­czone.

Warunki otrzy­ma­nia pożyczki w Aasa.

Klient, który chce się ubie­gać o pożyczkę w Assa kre­dyt powi­nien speł­niać cztery pod­sta­wowe warunki a mia­no­wi­cie: musi posia­dać oby­wa­tel­stwo Pol­skie oraz miesz­kać w Pol­sce, musi speł­niać prze­dział wie­kowy nie może mieć mniej niż 20 lat oraz nie wię­cej niż 80 lat, nie może być zadłu­żony oraz nie może figu­ro­wać w reje­strze dłuż­ni­ków BIG (Info­Mo­ni­tor, ERIF lub KRD) oraz musi wyka­zy­wać się doku­men­tem, że posiada stały dochód.

Jak już wyżej wspo­mniała, mimo że klient posiada już kre­dyt w innej insty­tu­cji finan­sowej nic nie stoi na prze­szko­dzie by mógł otrzy­mać pożyczkę w Aasa kre­dyt. Każdy kto chce się ubie­gać o pożyczkę w Aasa kre­dyt powi­nien wypeł­nić wnio­sek, który znaj­duje się na stro­nie inter­ne­to­wej. Aasa nie wymaga od klienta zbęd­nych doku­men­ta­cji. Jedyne co jest wyma­gane to aktywny numer komór­kowy oraz aktywny dowód oso­bi­sty.

Klient powi­nien zazna­czyć kwotę jaką jest zain­te­re­so­wany oraz ter­min spłaty. Wnio­sek powi­nien być wypeł­niony zgod­nie z prawdą to zna­czy, że wszyst­kie dane powinny być podane praw­dziwe. Ubie­ga­nie o pożyczkę w Aasa kre­dyt jest na tyle wygodne dla klienta, że klient może sta­rać się o nią dosłow­nie o każ­dej porze. Sta­rają się aby wszyst­kie wnio­ski były roz­pa­trzone w cza­sie moż­li­wie jak naj­szyb­szym. Aby klient mógł otrzy­mać taką pożyczkę powi­nien wypeł­nić wnio­sek po czym eks­perci doko­nują ana­lizy. Po ana­li­zie podej­mo­wana jest decy­zja odno­śnie pożyczki. Jeżeli decy­zja w spra­wie pożyczki jest pozy­tywna to gotówka natych­mia­stowo jest prze­le­wana na konto klienta. Jeżeli konto klienta jest w tym samym banku co konto Aasa to pie­nią­dze mogą być na kon­cie już w 15 minut. Jeżeli banki są inne wszystko zależy od sesji mię­dzy­ban­ko­wych.

W celu otrzy­ma­nia pożyczki Aasa naj­czę­ściej nie wymaga żad­nych doku­men­tów ani zaświad­czeń. Ist­nieją oczy­wi­ście poje­dyn­cze sytu­acje, że wyma­gają od klienta potwier­dze­nia o zarob­kach lub wyciąg z konta ban­kowego. Każdy klient otrzy­muje od Aasa indy­wi­du­alny har­mo­no­gram spłaty pożyczki. Assa ofe­ruje pożyczkę na kwotę od 1000 zł do 5000 zł. Czas spłaty pożyczki wynosi od 6 mie­sięcy do 24 mie­sięcy.

Kon­takt:

Firma Aasa Pol­ska S A. Posiada swoją sie­dzibę:

ul. Sienna 64

00-825 War­szawa

Rekla­ma­cje.

Klient ma rów­nież prawo do rekla­ma­cji w takich przy­pad­kach jak: np. klient poczuł się ura­żony wia­do­mo­ścią e-mail lub sms, które pocho­dzą z ser­wisu wcho­dzą­cego w posia­da­nie spółki Kre­dytum.pl. Klient może rów­nież zło­żyć rekla­ma­cje kiedy nie wyra­ził on ni­gdy zgody na prze­twa­rza­nie swo­ich danych oso­bo­wych, a klient otrzy­mał infor­ma­cje han­dlowe. Rekla­ma­cje klient może zło­żyć wysy­ła­jąc e-mail na adres: rekla­ma­cja@kre­dytum. pl. Może rów­nież wypeł­nić for­mu­larz rekla­ma­cji, który jest dostępny na stro­nie inter­ne­to­wej. Może rów­nież wysłać tra­dy­cyjny list na adres:

Kre­dytum.pl Spółka Akcyjna

Ul. Kosza­liń­ska 31/4

78-100 Koło­brzeg

z dopi­skiem: REKLAMACJA.

Rekla­ma­cja zostaje roz­pa­trzona w ter­minie do 30 dni. Gdy tylko rekla­ma­cja zosta­nie roz­pa­trzona i roz­strzy­gnięta klient zostaje poin­for­mo­wany o tym e-mailowo lub listow­nie. Dane oso­bowe klienta zostaną usu­nięte z bazy w prze­ciągu do trzech dni robo­czych.

Współ­praca z kre­dytum.

Spółka Kre­dytum.pl jest part­ne­rem bizne­so­wym Aasa. Jest naj­więk­szą spółką pośred­nic­twa kre­dytowego, która działa na tere­nie Pol­ski. Zależy im przede wszyst­kim na tym, aby w jak naj­lep­szy spo­sób zapew­nić finan­so­wa­nie potrzeb swo­ich klien­tów. Wyko­rzy­stują do tego wła­sne rynki zbytu oraz pro­dukty finan­sowe swo­ich part­ne­rów. Kre­dytum.pl w swo­jej ofer­cie posiada: pożyczki, kre­dyty, leasing oraz chwi­lówki. Świad­czy swoje usługi na tere­nie całej Pol­ski. Posia­dają już ponad 13 tysięcy agen­tów z któ­rymi współpra­cują. Do głów­nych obo­wiąz­ków agenta należy przede wszyst­kim pod­pi­sy­wa­nie umów poży­czek i kre­dy­tów. Agenci są mobilni dla­tego też potra­fią dotrzeć nawet w naj­dal­szy zaką­tek kraju do klienta. Dzięki agen­tom spółka Kre­dytum.pl zawsze może słu­żyć pomocą swoim klien­tom nawet tym, któ­rzy naprawdę zna­leźli się w cięż­kiej sytu­acji finan­sowej. Kre­dytum.pl wyróż­nia się tym, że jako nie­liczni są w sta­nie pomóc tym oso­bom, któ­rzy mają zaję­cia komor­ni­cze, mają wsz­częte postę­po­wa­nia egze­ku­cyjne lub są po pro­stu zadłu­żeni. Nie boją się wycią­gnąć pomoc­nej ręki do takich osób. Dzięki temu, że posia­dają ogromne doświad­cze­nie są w sta­nie pomóc róż­nym klien­tom, któ­rzy zna­leźli się w róż­nych trud­nych sytu­acjach życio­wych. Bo to wła­śnie klient jest dla nich naj­waż­niej­szy.

Kre­dytum.pl to spółka, która zaj­muje się pośred­nic­twem kre­dytowym.

Spółka Kre­dytum.pl ofe­ruje współ­pracę dla każ­dego kto chciałby pra­co­wać na sta­no­wi­sku agenta kre­dytowego. Praca ta jest kie­ro­wana zarówno do osób bez­ro­bot­nych poszu­kujących pracy na stałe jak i do osób, które posia­dają już stałą pracę ale poszu­kują dodat­ko­wego źró­dła dochodu. I to wła­śnie takim oso­bom, które już pra­cują łatwiej będzie wyko­ny­wać pracę agenta kre­dytowego, ponie­waż będą mogły wyko­rzy­stać zdo­byte już w swo­jej pracy kon­takty. Ponie­waż praca agenta polega głów­nie na poszu­ki­wa­niu nowych klien­tów oraz ofe­ro­wa­nie im poży­czek czy kre­dy­tów. Spółka Kre­dytum.pl dzięki temu, że posiada bogatą ofertę usług oraz pro­duk­tów jest w sta­nie speł­nić każde ocze­ki­wa­nia klien­tów. Nie jest wyma­gane od przy­szłego agenta ani wykształ­ce­nie ani odpo­wied­nie kwa­li­fi­ka­cje, ponie­waż spółka Kre­dytum.pl zapew­nia odpo­wied­nie szko­le­nia oraz nie­zbędne narzę­dzia do wyko­ny­wa­nia tej pracy jaką jest plat­forma inter­ne­towa. Za jej pośred­nic­twem każdy agent ma moż­li­wość zarzą­dza­nia swo­imi trans­ak­cjami i to z każ­dego miej­sca i w każ­dym cza­sie. Plat­forma pozwala agen­towi na spraw­dze­nie jakie roz­wią­za­nia są dostępne dla kon­kret­nego klienta, wyśle multiwnio­sek o pomoc finan­sową oraz prze­pro­wa­dzi cały pro­ces wery­fi­ka­cji klienta. Plat­forma inter­ne­towa umoż­li­wia także budo­wa­nie oso­bi­stej sieci sprze­daży oraz zarzą­dza­nie każdą trans­ak­cją, któ­rej ini­cja­to­rem jest agent.

Kre­dytum.pl ofe­ruje wyso­kie zarobki w PLN dla każ­dego.

Dzięki współ­pracy z Kre­dytum.pl agent może liczyć na roz­wój, reali­za­cję, renomę oraz karierę dzięki temu, że posia­dają wysoką pozy­cję na rynku oraz posia­dają bar­dzo bogaty wachlarz usług i pro­duk­tów finan­so­wych. Kre­dytum.pl współ­pra­cuje z ponad 25 part­ne­rami dzięki, któ­rym mogą udo­stęp­niać chwi­lówki, pożyczki, kre­dyty, leasing czy ubez­pie­cze­nia. Kre­dytum.pl wyróż­nia rów­nież to, że żaden z agen­tów nie ma narzu­co­nego i okre­ślo­nego planu sprze­daży dzięki czemu nie panuje w tej spółce żadna pre­sja sprze­da­żowa. To agent ustala swój czas pracy oraz pen­sje jaką uda mu się wypra­co­wać. Pen­sja agenta jest wyli­czana z każ­dej przepro­wa­dzonej trans­ak­cji. Oczy­wi­ście im wię­cej uda się agen­towi tych trans­ak­cji zre­ali­zo­wać tym jego pen­sja będzie wyż­sza. Agent może naprawdę bar­dzo dużo tutaj zaro­bić. Jeden z agen­tów zaro­bił nawet 26 tysięcy zło­tych. Jak widać jest to bar­dzo kusząca oferta współ­pracy. Agent oprócz szko­le­nia oraz narzę­dzi otrzy­muje także wspar­cie u dorad­ców jeżeli będzie potrze­bo­wał. W każ­dym momen­cie może się zgło­sić jeżeli napo­tka na swo­jej dro­dze jakie­kol­wiek pro­blemy. Może liczyć na wspar­cie tech­niczne a nawet pro­mo­cyjne.

Kre­dytum.pl zapra­sza wszyst­kich chęt­nych do współ­pracy.

Współ­praca jako part­ner bizne­sowy.

Spółka Kre­dytum.pl jak już wyżej wspo­mniałam zaj­muje się przede wszyst­kim pośred­nic­twem kre­dytowym. Jest w tej kwe­stii lide­rem na Pol­skim rynku. Kre­dytum.pl posiada nastę­pu­jące kanały dys­try­bu­cyjne takie jak: call cen­ter, agenci mobilny oraz strony inter­ne­towe. Dzięki Ty kana­łom zapew­niają swoim part­ne­rom bizne­so­wym atrak­cyjne oraz sku­teczne rynki zbytu ich pro­duk­tów.

Call cen­ter ? w tym dziale pra­cują wykwa­li­fi­ko­wani i odpo­wied­nio prze­szko­leni tele-doradcy. Posia­dają także długi staż pracy. Do ich obo­wiąz­ków należy codzienne kon­tak­to­wa­nie się z set­kami osób, w celu w celu ofe­ro­wa­nia usług i pro­duk­tów swo­ich part­ne­rów. Kanał ten pozwala na dotar­cie do sze­ro­kiego grona klien­tów.

Strony inter­ne­towe ? pozwa­lają one na reklamę usług i pro­duk­tów finan­so­wych, które docie­rają do setek tysięcy inter­nau­tów każ­dego dnia. Kre­dytum.pl posiada około 2000 tys. stron inter­ne­to­wych, które są cały czas ulep­szane i uno­wo­cze­śniane przez pro­gra­mi­stów oraz copyw­ri­te­rów. Każda osoba która potrze­buje pomocy finan­sowej za pomocą tych stron może o nią wnio­sko­wać. Dzięki temu, że ist­nieje taka moż­li­wość pozwala to na zaosz­czę­dze­nie cen­nego czasu, ponie­waż wszystko można zała­twić bez wycho­dze­nia z domu.

Agenci mobilni ? spółka Kre­dytum.pl posiada już ponad 13 tysięcy agen­tów. Dzia­łają oni w sek­to­rze finan­so­wym. Do ich zadań należy kom­plek­sowa obsługa klien­tów oraz bez­po­średni kon­takt z nimi. Dzięki swo­jej mobil­no­ści są w sta­nie dotrzeć do każ­dego miej­sca, które wybrał klient. Kon­takt z agen­tem mobil­nym jest na tyle wygodna sprawą dla klienta, że jest w sta­nie zapo­znać się z całą ofertą part­ne­rów bizne­sowych spółki Kre­dytum.pl. Klient może rów­nież zło­żyć wnio­sek o pomoc finan­sową, która go inte­re­suje.

Kre­dytum.pl pla­nuje posze­rzyć swoje usługi. Dla­tego też zain­te­re­so­wany jest współ­pracą z takimi bran­żami jak: tele­ko­mu­ni­ka­cyjna, ener­ge­tyczna, rekla­mowa, moto­ry­za­cyjna czy ubez­pie­cze­niowa. Oczy­wi­ście współ­pracą z innymi bran­żami też jak naj­bar­dziej są zain­te­re­so­wani. Kre­dytum.pl należy do naj­lep­szych part­ne­rów bizne­sowych. A dla­czego? Ponie­waż posia­dają ogromny poten­cjał, dzięki któ­remu w spo­sób sku­teczny są w sta­nie umoż­li­wić zdo­by­wa­nie coraz to więk­szej ilo­ści ryn­ków zbytu.

Kre­dytum.pl zapra­sza wszyst­kich zain­te­re­so­wanych współ­pracą part­ne­rów bizne­sowych do kon­taktu. Wystar­czy wypeł­nić for­mu­larz, który znaj­duje się na stro­nie inter­ne­towe. Wszyst­kie for­mu­larze są roz­pa­try­wane a w celu współ­pracy kon­taktują się ana­li­tycy.

Kon­takt:

Kre­dytum.pl Spółka Akcyjna

Ul. Kosza­liń­ska 31/1

78-100 Koło­brzeg

tel: 814 400 001

e-mail: agen­t@kre­dy­tum. pl

0 0 votes
Obsługa klienta
0 0 votes
Przyznawalność
0 0 votes
Szybkość
0 0 votes
Dostępność
0 0 votes
Koszty
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments